Održana 11. sjednica Kolegija gradonačelnika

Gradonačelnik Tuzle, Zijad Lugavić, održao je, u utorak, 12.9.2023.godine 11. sjednicu Kolegija gradonačelnika na kojoj su razmatrani materijali koji će biti upućeni Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje na narednoj sjednici.

Golden Tours Turska Antalya
BINGO BANER
1logo
Banner Zux-4 Kalesija
KABL OPERATERI
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Utvrđena je izmjena dijela obuhvata Regulacionog plana u cilju prostornog uređenja i definiranja detaljnih uvjeta izgradnje prostora u obuhvatu prostorne cjeline ”Stupine”. Riječ je izgradnji etažnih garaža kod hotela Tuzla i izgradnji još jednog stambeno poslovnog objekta. Ukoliko se nacrt odluke usvoji na sjednici Gradskog vijeća Tuzla, isti će biti upućen una javnu raspravu, u skladu sa predloženim programom javne rasprave. Izmjena Regulacionog plana se radi na inicijativu vlasnika kompleksa Grand Hotela Tuzla, na prostoru od 2 hektara, koji na ovaj način želi da pristupi izradi projektne dokumentacije za realizaciju nedostajućih parking prostora za potrebe Hotela Tuzla („Garden“), te izgradnju stambeno-poslovnog objekta, kao amortizaciju za taj investicijski zahvat. Uz inicijativu, Investitor je dostavio Idejni projekat urađen od strane „Studio Kreitmayer“ d.o.o. Ljubljana.

Predložena Druga izmjena dijela obuhvata Regulacionog plana prostorne cjeline „Stupine“, urađena je u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i građenju TK i Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja i prezentiran, tekstualno i grafički, na odgovarajućem broju propisanih priloga. Druga izmjena dijela Regulacionog plana donosi se na vremenski period važenja ”Izmjene Regulacionog plana prostorne cjeline Stupine u Tuzli (”Služneni glasnik Grada Tuzla”.broj:9/17,12/19,6/20 i 7/21), a koji je donesen na period od 10 godina.

Također, razmatran je i utvrđen Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu pribavljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Tuzle. Prilog navedenoj izmjeni nalazi se i u činjenici da je Grad Tuzla, putem Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove, izvršio nabavku softwerskog rješenja Registra nekretnina, odnosno općinske imovine sa programskim rješenjima geoinformacionog sistema kao podršku upravljanja imovinom, a čija implementacija sofwerskog rješenja će trajati do kraja tekuće godine. Registar nekretnina je javni registar i predstavlja sveobuhvatnu analitičku evidenciju o imovini Grada.

Sve gradske službe, u čijoj nadležnosti je upravljanje određenom imovinom, sistemski će upravljati istom putem modernih informatičkih alata. Registar nekretnina osigurava precizan popis – inventuru nekretnina i ostale imovine, vođenje imovine u jedinstvenoj bazi podataka, kvalitetnu informaciju o različitim vrijednostima imovine, povećanje budžetskih prihoda, promjenu načina razmišljanja o javnoj imovini, te ubrzavanje procesa rješavanja pitanja jedinica imovine koje ne stvaraju prihod.Nakon potpune implementacije softwerskog rješenja i unesenih podataka o imovini, stvorit će se uslovi za dalju nadogradnju ovog sistema u sistem javno dostupnog registra putem interneta. Također, donijet će se pravilnici kako bi se regulisala sva pitanja od značaja vezana za sadržaj, vođenje, održavanje, prikupljanje i obrade podataka u navednim registrima kao i sva druga pitanja vezana za propisivanje procedura usmjerenih na što efikasnije funkcionisanje navedenih registara.

Na Kolegiju je razmatran Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora “Centralno grijanje” d.d. Tuzla o izmjenama Opštih uslova za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplinske energije sa Tarifnim pravilnikom, kao i na Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene usluge grijanja po m² i cijene usluge grijanja po MWh. Dalje, prema Metodologiji obračuna i utvrđivanja cijena za isporučenu toplotnu energiju isporuke tarifnim korisnicima, a na osnovu izvršenih analiza i kalkulacija cijena fiksni dio cijene toplotne energije prema mjerilu toplotne energije  utvrđuje se na način da se grijaća površina množi sa jediničnom cijenom na mjesečnom nivou i danima grijanja u mjesecu ili da se vrijednost instalisane snage u kW množi sa jediničnom cijenom na godišnjem nivou i dijeli sa brojem mjeseci fakturisanja. Međutim, zbog nepostojanja m² kao izraza kroz koji se može iskazati angažovana snaga, ukazala se potreba za iskazivanjem fiksnog dijela kroz grijaću površinu kako bi se osigurao temeljni postulat načela efikasnosti i transparentnosti. Važno je naglasiti da neće doći do promjene načina obračuna niti do povećanja cijena za korisnike kojima se obračun radi po metru kvadratnom, a za korisnike koji plaćaju grijanje na osnovu utrošene toplotne energije i koji koriste toplotnu energiju će doći do promjene  metodologije obračuna, dok se cijene, također, neće uvećavati.

U cilju stvaranja uslova za kvalitetno i održivo pružanje komunalne usluge snabdijevanja toplotnom energijom, radi se o usklađivanju Odluke sa relevantnim zakonskim propisima kojima je regulisana predmetna oblast i stvaranja preduslova za povećanje nivoa transparetnosti načina utvrđivanja cijena isporuke toplinske energije, te njihovog približavanja korisnicima usluga, te je potrebno da Gradsko vijeće Grada Tuzla u skladu sa svojim nadležnostima razmatra i na sjednici usvoji prijedloge navedenih odluka.

Na sjednici Kolegija su razmatrani i utvrđeni i drugi prijedlozi odluka i informacija koje će biti upućene Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Spread the love
Scroll to Top